darusautó.hu Kecskemét

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

a https://darusautó.hu

weboldal látogatói és felhasználói részére.

2020

Berki László

 

 1. Mi a tájékoztató célja?

 

Jelen Tájékoztatót abból a célból fogadom el, hogy szolgáltatásaimat igénybe vevő természetes személyek és jogi személyek képviselői (a továbbiakban: Felhasználók) részére minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közöljek, valamint segítsek a Felhasználókat a 4. pontban szereplő jogaik gyakorlásában.

Tájékoztatási kötelezettségem alapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikke,az információsönrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény(a továbbiakban: Infotv.) 16. §-a, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 4. §-a.

Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásban foglalt megállapítások, valamint a GDPR 5. cikkének figyelembevételével, különösen az 5. cikk (2) bekezdésében szereplő elszámoltathatóság elvének szellemében jártam el.

Ugyancsak figyelemmel kísérem az Európai Unió gyakorlatát a személyes adatok védelme tekintetében; ennek megfelelően az Európai Bizottság 29-es Munkacsoportjának az átláthatóságról szóló iránymutatásának tartalmában foglaltakat is beültetem adatkezelési gyakorlatomba.

 1. Adatkezelő adatai

 

Név Berki László
Weboldal https://darusautó.hu
Székhely 6000 Kecskemét, Hóvirág utca 17.
Adószám 43731323-2-23
E-mail info@darusautó.hu
Telefonszám +36 30 944 9955

 

 1. Egyes adatkezelési folyamatok

 

Jelen pontban részletezem az egyes adatkezelésekhez tartozó azon lényeges körülményeket, melyeket a GDPR és az egyéb ágazati jogszabályok elvárnak minden adatkezelőtől.

 3.1. Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés

 

E-mailen és / vagy telefonon keresztül fel lehet venni velem a kapcsolatot bármilyen célból. Az ehhez kapcsolódó adatkezelés részletei az alábbiakban láthatóak.

 3.1.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat adatkezelés célja
név Felhasználó beazonosítása
e-mail cím kapcsolatfelvétel a Felhasználóval
telefonszám kapcsolatfelvétel a Felhasználóval

3.1.2. Az adatkezelés jogalapja

Jogszabályon alapuló adatkezelés; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Elkertv. 13/A. § (1) és (3) bekezdései.

Amennyiben a Felhasználó adatait az eredeti adatfelvételtől eltérő célból használom, akkor erről a Felhasználót tájékoztatom, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezzem, illetőleg lehetőséget biztosítsak számára, hogy a felhasználást megtiltsa (lásd: 9.2. pont).

3.1.3. Az adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvételt követő 1 évig.

VAGY

A megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezelem. Hozzájárulását a Felhasználó bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 3.1.4. Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

 

 1. Milyen jogai vannak a Felhasználóknak?

Számomra fontos, hogy adatkezelésem megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Ennek fényében jelen pontban röviden bemutatom az egyes érintetti jogokat.

Felhasználóm ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket Felhasználónk 2. pontban szereplő elérhetőségeimre tudja címezni.

4.1.Hozzáférési jog

Felhasználóm visszajelzést kaphat tőlem személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.

4.2. Helyesbítéshez való jog

Felhasználóm kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítem a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.3. Törléshez való jog

Felhasználóm kérésére törlöm a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére nincsen szükségem, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes.

4.4. Elfeledéshez való jog

Felhasználóm törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – igyekszem értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki Felhasználónk esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.

4.5.Adatkezelés korlátozásához való jog

Felhasználónk kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy Felhasználónk tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha nincsen szükségünk a továbbiakban a megadott személyes adatokra.

4.6. Adathordozhatósághoz való jog

Felhasználóm a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik adatkezelőnek.

4.7. Tiltakozáshoz való jog

Felhasználóm jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetem tovább, kivéve, ha bizonyítom, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Tiltakozás esetén a személyes adatok a továbbiakban e célból főszabály szerint nem kezelhetők.

4.8. Reagálás a kérelmekre

A kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálom, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozok, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatom. Ha Felhasználóm kérelmét nem teljesítem, döntésemről közlöm a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

4.9. Jogorvoslati lehetőségek

Számomra fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartom a Felhasználók információs önrendelkezési jogát, ezért igyekszem minden kérelemre korrekt módon és határidőn belül reagálni. Erre tekintettel kérem a Tisztelt Felhasználókat, hogy az esetleges hatósági és bírósági igényérvényesítés igénybevétele előtt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot – panasz megtétele céljából – velem a felmerült konfliktusok békés úton történő rendezése érdekében.

Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, Felhasználóm

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (a per Felhasználóm lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható;a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül lehet megtekinteni: http://birosag.hu/torvenyszekek), valamint

 

 • az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400;fax: +36-1-391-1410;e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap:https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html; online ügyindítás: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html; a továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet.

 

 1. Joggyakorlásra irányuló kérelemmel kapcsolatos eljárásunk

5.1.Címzettek értesítése

Helyesbítésről, törlésről, adatkezelés-korlátozásról minden esetben értesítem azokat a címzetteket akikkel, illetve amelyekkel a Felhasználó személyes adatait közöltem, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználó kérésére tájékoztatást nyújtok ezekről a címzettekről.

 5.2.Tájékoztatás módja, határideje

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmek nyomán hozott intézkedésekről legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – ha a Felhasználó másként nem kéri – elektronikus formában tájékoztatást nyújtok. Ez a határidő szükség esetén – a kérelem összetettsége, illetve a kérelmek számára tekintettel – további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról annak okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatom a Felhasználót.

A Felhasználó kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolja személyazonosságát.

Amennyiben nem intézkedek a kérelem nyomán, legfeljebb annak beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatom a Felhasználót ennek okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.9. pont).

 5.3. Ellenőrzés

Kivételes esetben, ha megalapozott kétségeim vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérem. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából szükséges.

5.4. Tájékoztatás és intézkedés költségei

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok alapján megtett intézkedéseket díjmentesen biztosítom.

Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – ésszerű díjat számítok fel, vagy megtagadom a kérelem alapján történő intézkedést.

 

 1. Személyes adatok lehetséges címzettjei, adatfeldolgozók

 

6.1. Weboldal működésével összefüggésben

A Weboldal használata során megadott személyes adatokhoz a tárhelyszolgáltató, mint adatfeldolgozó jogosult hozzáférni.

Név / cégnév: EZIT KFT.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Telefon: +36 1 700 40 30
E-mail: info@ezit.hu

 

 1. Adatbiztonság

A Felhasználó személyes adatai megismerésére én és az adatfeldolgozók alkalmazottai a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Megteszek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

7.1. Szervezési intézkedések

Informatikai rendszereimhez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszem lehetővé.

7.2. Technikai intézkedések

Az adatokat – az adatfeldolgozóink által tárolt adatok kivételével – saját eszközeimen tárolom.

Mindent megteszek azért, hogy informatikai eszközeim, szoftvereim folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

Szerverem a tárhelyszolgáltató elkülönített dedikált szerverén, védetten és zártan található.

A NAIH pártok honlapjain végzett adatkezelések adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlás figyelembevételével a weboldalon https protokollt használok, amely magasabb adatbiztonsági szintet jelent a http protokolhoz képest.

 

 1. Sütik (cookies)

 

Weboldalam megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben apró adat file-okat helyezünk el a Felhasználó számítógépes eszközén, a legtöbb modern honlaphoz hasonlóan.

8.1.Mi az a süti?

A süti egy olyan, kisméretű szöveges file, amit a honlap a Felhasználó számítógépes eszközére (beleértve a mobil telefonokat is) helyez el. Ennek köszönhetően a honlap „emlékezni” tud a Felhasználó beállításaira (pl.: használt nyelv, betűméret, megjelenítés, stb.), így nem kell azt minden alkalommal újra beállítani, amikor felkeresi weboldalunkat.

A Weboldalon használt sütik listája:

Cookie forrása Cookie neve Cookiefunkciója Cookie lejárata
https://darusautó.hu wordpress_logged_in_6d3ab835d71350ec530a00ec90a87466 bejelentkezési adatok tárolása

Amikor a böngészési programfolyamat véget ér

 

https://darusautó.hu wordpress_sec_6d3ab835d71350ec530a00ec90a87466 bejelentkezési adatok tárolása

Amikor a böngészési programfolyamat véget ér

 

https://darusautó.hu wordpress_test_cookie bejelentkezési adatok tárolása

Amikor a böngészési programfolyamat véget ér

 

https://darusautó.hu wp-settings-1 bejelentkezési adatok tárolása 1 nap
https://darusautó.hu wp-settings-time-1 bejelentkezési adatok tárolása 1 nap
https://darusautó.hu moove_gdpr_popup A weboldalunkon található sütik elfogadásának beállítását rögzíti 12 hónap

Ezek a sütik letörölhetőek, vagy blokkolhatóak, de ebben az esetben a Weboldal nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

A sütiket nem használom arra, hogy a Felhasználót személy szerint beazonosítsuk. Ezek a sütik csak a fent leírt célokat szolgálják.

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

9.1. Adatgyűjtés aktivitásról

A Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthetek, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

9.2. Adatkezelés eltérő célra

Ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánom felhasználni, akkor erről a Felhasználókat tájékoztatom, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulásukat megszerezem, illetőleg lehetőséget biztosítok számukra, hogy a felhasználást megtiltsák.

 

9.3. Nyilvántartási kötelezettség

A felelősségembe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezetek (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.

 

9.4. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a GDPR 33. és 34. cikkei szerint vagyok köteles eljárni. Nyilvántartom az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

 

9.5. Módosítás

Bármikor jogosult vagyok jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani.

 

Hatályos: Kecskemét, 2020.09.01

Kérjen ajánlatot! Hívjon most!